Dnes je: Pondelok 23. Novembra 2020
Hlavná strana
Ovzdušie
Vody
Poradenstvo
Certifikáty a oprávnenia
Kontakty
Fotogaléria
O spoločnosti
 

Desaťčlenný kolektív zamestnancov spoločnosti Enviroservis, s.r.o., zabezpečuje množstvo špecifických prác súvisiacich s ochranou a kontrolou životného prostredia v zmysle legislatívnych predpisov na ochranu ovzdušia a vôd.

Hlavným poslaním spoločnosti je orientácia na zákazníkov s cieľom dosiahnuť splnenie predpokladaných požiadaviek a špecifických požiadaviek a dosiahnuť spokojnosť zákazníka a  ďalších kompetentných, zainteresovaných strán. Prosperitu chce spoločnosť dosiahnuť poskytovanou vysokou kvalitou svojich služieb a ich trvalým zlepšovaním, čím sa zvýši jej konkurencieschopnosť na trhu.

Enviroservis spol. s r.o. bola založená Zakladateľskou listinou dňa 09. 08. 2004. Predmet podnikania je uvedený v Živnostenskom liste č. Žo-2004/03198/2/PEM a č. OŽP-D/2008/02824-2. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vložka č.: 9573/S od 21. 08. 2004. Vznikla odčlenením činnosti merania emisií a laboratórií odboru OŽP ZSNP, a.s. od materskej spoločnosti ako dcérska spoločnosť so 100 % účasťou ZSNP, a.s. Svoju činnosť začala po úplnom odčlenení dňa 01. 10. 2004. V predmete činnosti spoločnosti ENV je meranie emisií, rozbory vôd a iné súvisiace činnosti.

Enviroservis spol. s r.o.:

 • vykonáva na základe osvedčenia o akreditácii udeleného Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 a CEN/TS 15675 a na základe autorizácie MŽP SR podľa požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených meraní emisií:
  • diskontinuálne merania hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania
  • diskontinuálne merania hodnôt emisných veličín na účel výpočtu množstva emisie pre vybrané znečisťujúce látky.
 • vykonáva na základe osvedčenia o akreditácii udeleného Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 odber vzoriek podzemných, povrchových a odpadových vôd a ich fyzikálno-chemické skúšky.
 • ponúka služby pre odborné poradenstvo v oblasti
  • ochrany ovzdušia
  • vodného hospodárstva
  • odpadového hospodárstva
  • EIA
  • IPKZ
  • stavebného poriadku
  • REACH
  • environmentálnych záťaží
  • zavádzania systémov ISO 14001

Enviroservis, s.r.o. je členom:

 • ASPEK (Asociácia priemyselnej ekológie), sekcia OSMEI (Odborná skupina merania emisií a imisií)
 • Asociácie súkromných laboratórií

Linky:

 

    Copyright (C) 2012, www.enviroserviszh.sk. all right reserved