Dnes je: Pondelok 23. Novembra 2020
Hlavná strana
Ovzdušie
Vody
Poradenstvo
Certifikáty a oprávnenia
Kontakty
Fotogaléria
Vody
 

ODBER A SKÚŠANIE VÔD VYPLÝVA Z LEGISLATÍVNYCH PREDPISOV

Podzemné vody

Odber a skúšky podzemných vôd naša spoločnosť vykonáva spravidla za účelom

 • monitorovania vplyvu hospodárskych činností na podzemné vody
 • monitorovania vplyvu skládok odpadov na podzemné vody
 • zisťovania stavu znečistenia prostredia – staré ekologické záťaže a pod.

Odber a skúšky podzemnej vody sa vykonáva na základe požiadavky zákazníka, ktorý má vypracovanú stratégiu monitorovania (hydrogeologická charakterizácia, výber a inštalácia monitorovacích zariadení, určenie ukazovateľov kvality a frekvencia odberu vzoriek vôd).

Povrchové vody

Problematiku ochrany vôd rieši zákon č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon). Požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd stanovuje Nariadenie vlády SR č.269/2010 Z.z., ustanovuje kvalitatívne ciele povrchových vôd a podmienky vypúšťania odpadových a osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd.
NV SR č.269/2010 Z.z., obsahuje zoznam ukazovateľov a ich limitné hodnoty, ktorými sa ustanovuje prípustné znečistenie povrchových tokov všeobecne (Príloha č.1), povrchovej vody určenej na odber pre pitnú vodu (Príloha č. 2A). povrchovej vody určenej na závlahy (Príloha č.2B) a povrchovej vody vhodnej pre život a reprodukciu rýb (Príloha č.2C).

Odpadové a osobitné vody

Nariadenie vlády SR č.269/2010 Z.z., upravuje problematiku odpadových a osobitných vôd, V Prílohe č.6 sú uvedené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových a osobitných vôd. V praxi správne orgány (obvodný úrad ŽP, Inšpektorát ŽP v rámci IPKZ) v rozhodnutí určujú limity aj frekvenciu a spôsob odberu vzoriek vôd.

INFORMÁCIA PRE ZÁKAZNÍKOV

Rokovanie so zákazníkom

 • Žiadosť o odber alebo analýzu vzorky zákazník vybavuje osobne alebo telefonicky na tel.č.: 0456012215, 0456012211. Zákazník je oboznámený s podmienkami príjmu vzorky.
 • Objednávku predkladá písomne. V objednávke je zreteľne uvedená adresa zákazníka, kontaktná osoba, telefónne číslo, názov miesta odberu, rozsah skúšok o vykonanie ktorých žiada.
 • V prípade pravidelných vzoriek pre dlhodobé obdobie (maximálne 1 rok) postačuje predložiť jednu objednávku na začiatku tohto obdobia.

Odber vzoriek

 • Zabezpečuje laboratórium odborne spôsobilými pracovníkmi
  Odber vzoriek je potrebné dohodnúť minimálne týždeň vopred.
 • Zabezpečuje si zákazník sám
  Na požiadanie zákazníkovi laboratórium zapožičia vzorkovnice a zákazník je podrobne poučený o spôsobe odberu a konzervácie vzoriek.

Na požiadanie zákazníkovi laboratórium zapožičia vzorkovnice a zákazník je podrobne poučený o spôsobe odberu a konzervácie vzoriek.

Termíny príjmu vzoriek

Utorok – Štvrtok   7:00 – 15:00
Piatok   7:00 – 10:00 len po dohode s laboratóriom

Cena za skúšky

Na základe požiadavky zákazníka je vypracovaná cenová ponuka, alebo sa zákazníkovi predloží predbežná cenová kalkulácia v zmysle platného cenníka za jednotlivé skúšky.

Protokol o skúške

Po vykonaní skúšok laboratórium vyhotoví „Protokol z fyzikálno-chemického rozboru vôd“. Protokol si zákazník na základe dohody prevezme osobne alebo je zaslaný poštou. Protokol sa vyhotovuje len v jednom origináli, v prípade ak zákazník žiada viac originálov uvedie to v objednávke.

Spôsob úhrady

Zákazník uhrádza sumu za vykonané práce formou faktúry, ktorú dostane poštou alebo po dohode priamo v pokladni Enviroservis, s.r.o.

Sťažnosti zákazníka

Sťažnosti a reklamácie sa uplatňujú u vedúceho laboratórií písomne. Výsledky skúšok je možné reklamovať do 14 dní odo dňa prevzatia Protokolu o skúškach. Lehota na vybavenie sťažnosti je bežne do 30. dní, najviac do 90 dní.

 

    Copyright (C) 2012, www.enviroserviszh.sk. all right reserved