Dnes je: Pondelok 23. Novembra 2020
Hlavná strana
Ovzdušie
Vody
Poradenstvo
Certifikáty a oprávnenia
Kontakty
Fotogaléria
Ovzdušie
 

Diskontinuálne oprávnené merania emisií

Diskontinuálne oprávnené meranie emisií vykonáva meracia skupina (technici a zodpovedné osoby – vedúci technici) v spolupráci s laboratóriom emisií. Na vykonávanie oprávnených meraní podľa § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov má spoločnosť osvedčenie o akreditácii č. S-211 a  osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek č. N-008 vydané SNAS dňa 31. 7. 2019 a oprávnenie MŽP SR č. 05/10240/2007/3.1 v znení zmeny č. 2/57162/2010 zo dňa 1. 10. 2011.

Meracia skupina ako skúšobné laboratórium vykonáva odbery vzoriek s fixným rozsahom akreditácie v odbore merania

  • hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity (okrem emisného faktora) a všeobecných podmienok prevádzkovania, ktoré sa vzťahujú na zloženie odpadových plynov alebo nečistených plynov, vrátane hodnôt súvisiacich stavových a referenčných veličín.
  • hmotnostných tokov a súvisiacich veličín, s ktorých použitím sa vypočítava množstvo emisií ZL

Meracia skupina vykonáva oprávnené merania v súlade s STN EN ISO/IEC 17025 a STN P CEN/TS 15675 a v súlade so zákonom o ovzduší, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie zákona o ovzduší.

Technologické merania emisií

Technologické merania emisií vykonávajú pracovníci meracej skupiny podľa príslušných technických noriem ako neakreditované skúšky v rozsahu oprávnených meraní. Zabezpečujú ich s rovnakými technickými prostriedkami (prístrojmi a zariadeniami) ako pri oprávnených meraniach.

Rokovanie so zákazníkom

Dopyty, objednávky, požiadavky na vypracovanie a zaslanie cenových ponúk, návrhy zmlúv alebo dohôd na vykonanie oprávnených alebo technologických meraní, zákazník môže zaslať priamo na vedenie spoločnosti poštou, faxom, e-mailom alebo dopyty a požiadavky na vypracovanie a zaslanie cenových ponúk aj telefonicky. Dopyty a požiadavky na vypracovanie a zaslanie cenových ponúk môžu byť adresované aj priamo vedúcemu meracej skupiny alebo zodpovednej osobe (vedúcemu technikovi).

Cena za skúšky

Na základe požiadaviek zákazníka je vypracovaná cenová ponuka, v ktorej sú zohľadnené všetky náklady spojené s výkonom merania.

Spôsob úhrady

Zákazník uhrádza cenu za meranie formou faktúry.

Výsledky merania

Z diskontinuálneho oprávneného merania emisií sa vyhotovuje správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií s náležitosťami podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 60/2011 Z. z. v troch alebo štyroch originálnych vyhotoveniach. Z technologického merania emisií sa podľa požiadavky zákazníka vyhotoví správa o technologickom meraní alebo protokol z merania v dvoch originálnych vyhotoveniach. Správy alebo protokol sú zákazníkovi odovzdané až po uhradení faktúry.

Sťažnosti zákazníka

Sťažnosti a reklamácie sa podávajú zásadne písomne, doručujú sa poštou alebo osobne. Lehota uplatnenia sťažnosti vo veciach oprávnených meraní je šesť rokov od vyhotovenia správy o meraní, v prípade iných meraní je pol roka odo dňa doručenia výsledku o meraní. Výsledok riešenia, príp. aj zamietnutia sťažnosti sa oznámi sťažovateľovi písomne bežne do 30 dní, najviac do 90 dní.

 

    Copyright (C) 2012, www.enviroserviszh.sk. all right reserved