Dnes je: Pondelok 23. Novembra 2020
Hlavná strana
Ovzdušie
Vody
Poradenstvo
Certifikáty a oprávnenia
Kontakty
Fotogaléria
Poradenstvo
 

Komplexné poradenstvo v oblasti ŽP:

poskytovanie environmentálneho servisu na základe zmluvy resp. objednávky, v rámci ktorej zabezpečujeme:

 • sledovanie povinnosti klienta vyplývajúcich z aktuálneho stavu práva a rozhodnutí vyplývajúcich z nariadení správnych orgánov
 • pravidelné kontrolovanie dodržiavania právnych predpisov v prevádzkach klienta
 • vedenie predpísaných evidencií

Ochrana ovzdušia:

 • vybavovanie súhlasov na stavby a činnosti, ktoré sa vyžadujú podľa zákona o ochrane ovzdušia
 • spracovávanie hlásení a výpočty poplatkov zasielanie podkladov na určenie poplatkov príslušným orgánom štátnej správy
 • spracovanie NEIS
 • zastupovanie klienta v správnych konaniach
 • vypracovanie Súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania

Integrované povoľovanie:

 • poradenstvo a odborné služby v oblasti integrovaného povoľovania
 • vypracovanie žiadostí o vydanie a zmenu integrovaného povolenia
 • inžinierska činnosť súvisiaca s integrovaným povoľovaním

Vodné hospodárstvo:

 • vybavovanie vodohospodárskych súhlasov a vyjadrení
 • vybavovanie vodohospodárskych povolení na nakladanie s vodami, na zriaďovanie, zmeny a rušenie vodohospodárskych diel ako aj na iné činnosti podliehajúce vodoprávnemu povoleniu
 • spracovanie plánov opatrení pre prípady havarijného zhoršenia akosti vôd
 • spracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov vodohospodárskych diel
 • spracovanie štúdií a posudkov a expertíza činnosti
 • technická pomoc pri prevádzke verejných vodovodov a kanalizácii
 • externá činnosť vodohospodára podľa zákona o vodách

Odpadové hospodárstvo:

 • vypracovanie havarijných plánov opatrení pre prípad úniku nebezpečného odpadu do okolitého prostredia
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov skladov odpadov
 • vypracovanie programov odpadového hospodárstva
 • spracovanie identifikačných listov, evidenčných listov, rodných listov, hlásenia, sprievodných listov
 • vybavovanie súhlasov, vyjadrení v zmysle zákona o odpadoch
 • zabezpečenie zneškodnenia odpadov, nebezpečných odpadov a problémových látok
 • sprostredkovanie odborných posudkov a analýz vo veciach odpadov
 • poradenstvo v oblasti podnikania s odpadmi
 • zber vybraných druhov odpadov
 • spracovanie hlásení pre recyklačný fond

 

    Copyright (C) 2012, www.enviroserviszh.sk. all right reserved